Παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας - Αθηνών (8 χλμ.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 2410996866 ΚΙΝΗΤΟ: 6974441215 n.salvaras@hotmail.com n.salvaras@iaso.gr

  • Home
  • Ακτινοθεραπευτική ογκολογία στον Όµιλο ΙΑΣΩ

Ακτινοθεραπευτική ογκολογία στον Όµιλο ΙΑΣΩ

20 Φεβρουαρίου 2020 findigital 0 Comments

Ακτινοθεραπευτική ογκολογία είναι η ιατρική ειδικότητα που ασχολείται µε την καταστροφή ανεπιθύµητων κυττάρων -κακοήθων κυρίως, αλλά και κάποιων καλοηθών- µε τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας (ακτίνες-γ, ακτίνες-Χ, φωτόνια, ηλεκτρόνια, πρωτόνια κ.λπ.).

Η ακτινοθεραπευτική ογκολογία είναι µία από τις τρεις µεθόδους καταπολέµησης των νεοπλασµατικών νόσων, µε τις άλλες δύο τη χειρουργική και τη χηµειοθεραπεία. Η στιγµή που µπορεί να εφαρµοστεί η ακτινοθεραπεία, είναι θέµα νόσου (πάσχον όργανο και ιστός, στάδιο εξέλιξης κ.λπ.) και διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων. Η εφαρµογή της γίνεται από εξειδικευµένα µηχανήµατα, τα οποία χρησιµοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υψηλή τεχνολογία, ώστε να γίνεται έλεγχος της ποιότητας της ακτινοβολίας που θα παραχθεί και κυρίως της στόχευσής της, για να υπάρχει έλεγχος των κυττάρων που θα καταστραφούν. Αυτό συµβαίνει για να µην υπάρχει µεγάλη κάκωση – καταστροφή φυσιολογικών κυττάρων (τοξικότητα).
Τα Κέντρα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Οµίλου ΙΑΣΩ, στην Αθήνα εντός της Κλινικής ΙΑΣΩ και στη Λάρισα στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, είναι εξοπλισµένα µε τεχνολογία αιχµής, καθώς διαθέτουν τον πλέον σύγχρονο εξοπλισµό.
Στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΙΑΣΩ εφαρµόζονται όλες οι διεθνώς αναγνωρισµένες µέθοδοι (εξωτερική ακτινοβολία, βραχυθεραπεία και σύντοµα, ακτινοχειρουργική) και όλες οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται παγκοσµίως, από τις πιο κλασικές (1 κάθετο πεδίο, 2 αντίθετα πεδία, τεχνική 3 διαστάσεων -3D, σύµµορφη µε το σχήµα του όγκου τριών διαστάσεων θεραπεία -3D Comformal), έως τις εξελιγµένες σύγχρονες τεχνικές (ακτινοθεραπεία µε πεδία διαµορφούµενης έντασης – IMRT, απεικονιστικά καθοδηγούµενη ακτινοθεραπεία – IGRT, ογκοµετρική τοξοειδής θεραπεία -VMAT). Στο άµεσο µέλλον θα είναι διαθέσιµες και οι πλέον εξειδικευµένες θεραπείες 4 διαστάσεων -4D, στερεοτακτική ακτινοθεραπεία -SBRT και ακτινοχειρουργική -SRS. Ο Όµιλος ΙΑΣΩ πρωτοστατεί από το 2006, που εγκατέστησε τον πρώτο γραµµικό επιταχυντή στην Ελλάδα, µε δυνατότητα διαµόρφωσης του σχήµατος της δέσµης µε πολλαπλά φύλλα (Multi Leaf Collimator) έως σήµερα, µε την εγκατάσταση του κορυφαίου µηχανήµατος της αµερικανικής εταιρείας Varian, “Trilogy”.

Το “Trilogy” έχει ονοµαστεί έτσι από την κατασκευάστρια εταιρεία γιατί έχει ενσωµατωµένες σε ένα µηχάνηµα τρεις καίριες δυνατότητες:

• Τη διαµόρφωση του σχήµατος του στόχου µε φύλλα 0,5 cm. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή και διαµόρφωση δέσµης ακτίνων σύµµορφη µε το σχήµα του όγκου (ακόµη και µικρών διαστάσεων όγκου), άρα µεγαλύτερη προστασία των γειτονικών µε τον όγκο φυσιολογικών ιστών, που συνεπάγεται σε λιγότερη τοξικότητα.
• Την επιβεβαίωση της σωστής θέσης του ασθενή κάτω από το µηχάνηµα, µε δυνατότητα ροµποτικής έως και χιλιοστοµετρικής διόρθωσης, µε αποτέλεσµα την εξάλειψη του λάθος στόχου λόγω κακής θέσης ή ξαπλώµατος του ασθενή.
• Την επιβεβαίωση της ευστοχίας των ακτινών στην οµάδα κυττάρων που θέλουµε να καταστρέψουµε, µε ενσωµατωµένο επάνω στο µηχάνηµα αξονικό τοµογράφο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την απόλυτη συγκέντρωση των ακτινών στο χώρο που έχουµε προγραµµατίσει και κατά συνέπεια την προστασία των φυσιολογικών κυττάρων που βρίσκονται ακόµα και σε επαφή µε τον όγκο.

Επίσης συνυπάρχουν:

• Ροµποτική µετακίνηση του κρεβατιού για την καλύτερη στόχευση του όγκου.
• Παρακολούθηση της κίνησης του στόχου (αναπνοή κ.λπ.) και έλεγχο των ακτινών, ώστε να πηγαίνουν εκεί που έχει προγραµµατιστεί.
• Μεγάλη παραγωγή ακτινών ανά δευτερόλεπτο (µεγάλος ρυθµός δόσης), µε αποτέλεσµα τη µικρής χρονικής διάρκειας θεραπεία.
• Με χρήση laser τοποθέτηση (κεντροθέτηση) του ασθενή στην προβλεπόµενη θέση θεραπείας, βάση της οποίας έχουν γίνει όλοι οι υπολογισµοί.
• Ειδικό λογισµικό (software) µε το οποίο επικοινωνούν οι υπολογιστές µεταξύ τους, ώστε να µειωθεί ο ανθρώπινος παράγοντας σφάλµατος.
• Παραγωγή δέσµης ακτινών-Χ – φωτονίων και δέσµης ηλεκτρονίων, που δίνει τη δυνατότητα αντιµετώπισης µε σύγχρονο τρόπο επιφανειακών όγκων (δέρµα κ.λπ.).

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, δηµιουργήθηκε ένα ολοκαίνουργιο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας το οποίο θα καλύψει τις ακτινοθεραπευτικές ανάγκες της Θεσσαλίας και όχι µόνο. Εξοπλίστηκε, επίσης, µε ένα µηχάνηµα “Τrilogy” και φυσικά δηµιουργήθηκε όλη η υποδοµή που απαιτείται µε τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό. Έτσι στη Θεσσαλία, θα υπάρχουν πλέον διαθέσιµες όλες οι τεχνικές ακτινοθεραπείας, ώστε σε συνεργασία µε τους χειρουργούς ογκολόγους και τους παθολόγους ογκολόγους, να προσφέρεται µία σύγχρονη και αποτελεσµατική θεραπεία στη Λάρισα, µειώνοντας ή και εξαλείφοντας τη µετακίνηση των ασθενών προς άλλες πόλεις για την ενδεικνυόµενη και απαραίτητη ακτινοθεραπεία.
Φυσικά, για να λειτουργήσουν σωστά τα τµήµατα αυτά, πρέπει και οι άνθρωποι που θα αποτελούν την οµάδα θεραπείας, να είναι αναλόγου επιπέδου.

Η οµάδα αποτελείται από:

• Τους ιατρούς ακτινοθεραπευτές ογκολόγους, που είναι η «ψυχή» του τµήµατος
• Τους ακτινοφυσικούς ή αλλιώς φυσικούς ιατρικής, που είναι το «δεξί χέρι» και ο εγκέφαλος του τµήµατος.
• Τους τεχνολόγους ακτινοθεραπείας, που είναι «η καρδιά και τα µάτια» του τµήµατος.
• Τις γραµµατείς, που είναι η βάση αλλά και το πρόσωπο του τµήµατος.

Η τεχνολογία και η εµπειρία που έχει συσσωρευτεί στα τµήµατα αυτά, τα κάνουν ικανά να αντιµετωπίσουν µε ακτινοθεραπεία κάθε είδος και κατηγορία κακοήθειας, σε όλα τα όργανα και ιστούς του σώµατος. Από καρκίνο εγκεφάλου, προσώπου, τραχήλου, µαστού, πνεύµονα, οισοφάγου, ήπατος, παγκρέατος, έως δέρµατος, πρωτοπαθή ή µεταστατικό, τοπικό ή γενικευµένο, κάθε περίπτωση είναι αντιµετωπίσιµη µε την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής, ώστε να έχουµε το βέλτιστο αποτέλεσµα (καταστροφή των κακοήθων και διάσωση των υγιών κυττάρων) και µακροηµέρευση των συνανθρώπων µας, γιατί οι νεοπλασµατικές νόσοι τείνουν πλέον να θεωρηθούν χρόνια νόσος και όχι αναγκαία θανατηφόρος.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου ΙΑΣΩ, θέλοντας να προσφέρει όχι µόνο ζωή (µε τις γεννήσεις), αλλά και υγεία στην κοινωνία µας, προσπαθεί να εξοπλίσει τον Όµιλο µε ό,τι πιο άρτιο τεχνολογικά και αποτελεσµατικό υπάρχει στην παγκόσµια αγορά, προσφέροντάς το σε όποιον το έχει ανάγκη.